Učivo Září - opakování

 ČJ  - Slovní druhy ( vyjmenovat, poznat pod.jména, slovesa )

       - souhlásky tvrdé a měkké, tvrdé a měkké slabiky a psaní ií/yý

      - párové souhlásky

 M  - násobky 2,3,4,5,

      - sčítání a odčítíní do 100

       - slovní úlohy( zápis, příklad, odpověď)

      - rýsování úseček, měření úseček, porovnávání úseček, rýsování přímek

 AJ - základní slovní zásoba probíraná podle kapitol ( slovníček je vzadu v učebnici+ zavedený slovníček dětí)